Resultaten nulmeting bij Amsterdamse apothekers voor verbetering kwaliteit medicatiedossier!

Binnen het project Medicatieoverdracht wordt gewerkt aan verbetering van medicatieoverdracht in de regio. Stip op de horizon is voor iedere patiënt/cliënt in Groot Amsterdam een goede, snelle en veilige medicatieoverdracht. 

Eén van de doelen is het verbeteren van de kwaliteit van het medicatiedossier, door onder andere in te zetten op een toename van het aantal medicatieopvragingen en -verificaties door de patiënt en het aantal stopberichten dat door huisartsen en specialisten wordt doorgegeven aan de apotheek.

Omdat hierover geen objectieve gegevens beschikbaar zijn, maar wel sterke aanwijzingen dat er ruimte voor verbetering is, heeft SIGRA in samenwerking met de 1ste Lijn Amsterdam in het voorjaar van 2016 een nulmeting uitgevoerd onder openbare en poliklinische apothekers.

De belangrijkste constateringen:

·         Er bestaat een grote variatie tussen de apothekers, zowel in aantal ontvangen stopberichten (laagste aantal 32, hoogste 287) als verstrekte medicatieoverzichten (laagste 36, hoogste 986) in de meetperiode februari 2016.
·         Specialisten versturen nauwelijks stopberichten naar openbare apothekers
·         Slechts 25% van de stopberichten bevat een stopreden

De verzamelde gegevens vormen een goede uitgangsbasis voor normering op dit terrein en creëren een uitgangssituatie waarop het effect van verbeteracties kan worden gemonitord.

Bekijk alle resultaten van de nulmeting hier