Amsterdamse zorgverleners ondertekenen convenant medicatieoverdracht’

Op woensdag 11 juni 2014 tekenden de Amsterdamse ziekenhuizen (waaronder het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis), de apothekersvereniging FBA, huisartsenkring Amsterdam, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam, een convenant om de medicatieveiligheid rondom ziekenhuisbezoek te vergroten. Ook de Gemeente Amsterdam was aanwezig om het belang van dit initiatief te benadrukken.

De insteek van het convenant is dat de patiënt zich meer bewust is van de eigen verantwoordelijkheid als informatiedrager en een medicatieoverzicht bij zich draagt als hij naar het ziekenhuis gaat. De apothekers verstrekken dit aan patiënten en controleren of alles klopt op dit overzicht, zodat bij het ziekenhuisbezoek, de juiste informatie ook beschikbaar is bij de specialist.

Er zijn twee convenanten in de regio:
Het convenant ‘Veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonenden: samenwerking 1e lijn en thuiszorg’ in 2012 en het convenant ‘Medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding’ in 2014.

In 2015 heeft SIGRA een evaluatie van de bestuurlijke afspraken in beide convenanten uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie, en de input van betrokken partijen naar aanleiding van de door SIGRA gepresenteerde resultaten, vormen de basis voor het Projectplan Verbetering Medicatieoverdracht in de Amsterdamse Zorgketen.

Lees hier meer over de convenanten en zijn betrokken partners.