Herijking interpretatie richtlijn overdracht van medicatiegegevens moet deze beter implementeerbaar maken

Per 31 maart 2015 is er een nadere toelichting beschikbaar op de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2011). Partijen hebben op basis van de huidige ICT-mogelijkheden, efficiency en professioneel handelen nieuwe afspraken gemaakt om de richtlijn beter implementeerbaar te maken. Zij hebben tevens een plan onderhanden om de richtlijn te herzien. De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk van nu zijn:

1. Zolang de digitale gegevens vastlegging en -uitwisseling nog niet zorgbreed is geïmplementeerd (mede vanwege privacyredenen), zijn de vereiste gegevens op een medicatieoverzicht niet reëel. Het medicatieoverzicht bestaat minimaal uit:

  • Patiëntgegevens (NAW);
  • Medicatiegegevens patiënt (welke werkzame stof; Dosering en (indien kuur) gebruiksduur, Toedieningsvorm, Sterkte per toedieningseenheid of verpakking;
  • Contra-indicaties, allergieën/ intoleranties en ADE (ernstige bijwerkingen) (indien van toepassing);
  • LAB waarden (indien van toepassing en beschikbaar en indien patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven). Op dit moment is alleen wettelijk geregeld dat de afwijkende nierfunctiewaarden beschikbaar zijn voor voorschrijvers en apotheekhoudenden;
  • Herkomst van het medicatieoverzicht.

2. De Richtlijn bevat weinig tot geen “beleidsvrijheid” voor de apotheekhoudende danwel de voorschrijver om met uitzonderingssituaties om te gaan. Het zou op basis van het professionele oordeel van de apotheekhoudende of de voorschrijver mogelijk moeten zijn om geneesmiddelen voor te schrijven danwel te verstrekken aan een patiënt, zonder dat een AMO beschikbaar is. Dit geldt bij:

  • weinig risico bevattende geneesmiddelen
  • spoedeisende situaties en passanten

De nadere toelichting op de richtlijn is schriftelijk vastgesteld door ActiZ, GGZ Nederland, KNMP, LHV, NFU, NHG, NPCF, NVZ, NVPF, NVZA, Federatie Medisch Specialisten, V&VN, ZN, FNT, KNMT, VGN, Verenso, NVAVG, LHV apotheekhoudende afdeling, Napco, ASKA en InEen.