Het actuele medicatieoverzicht op de polikliniek, publicatie TVK

Op de pijnpoli van de Alysis Zorggroep te Arnhem vraagt de arts tijdens het consult aan de patient naar diens medicijngebruik. Dit kost tijd en patienten weten hun medicatie vaak niet volledig op te sommen of goed te beschrijven. Het afleveroverzicht van de openbare apotheek geeft slechts de afgeleverde recepten weer.  Om de overdracht van medicatiegegevens te verbeteren werd een pilotonderzoek uitgevoerd met als vraagstelling of een Actueel Medicatieoverzicht (AMO) dat door de patient thuis wordt ingevuld een juister overzicht iedt van het daadwerkelijk medicijngebruik dan de huidige werkwijze. Het gerandomiseerde onderzoek met controlegroep werd in de periode mei tot en met juli 2008 uitgevoerd op de pijnpoli van de Alysis Zorggroep te Arnhem.

Samenvatting
Doel van het onderzoek was aan te tonen dat een Actueel Medicatie Overzicht (AMO), ingevuld door de patienten thuis, betrouwbaarder is dan een AMO ingevuld tijdens het consult.  De patienten zijn gerandomiseerd naar een interventie- en controlegroep. De interventiegroep kreeg voorafgaand aan het eerste consult een blanco medicatieoverzicht thuis gestuurd met het verzoek alle actuele medicatie te noteren. Dit overzicht werd tijdens het eerste consult toegevoegd aan het dossier. De patienten in de controlegroep vulden thuis geen medicatieoverzicht in, maar vertelden de arts tijdens het eerste consult welke medicijnen zij gebruikten. Dit werd vastgelegd in het dossier.
De medicatieopgaven uit het dossier werden vergeleken met de afleveroverzichten van de openbare apotheek. Bij discrepanties werden de patienten gebeld om te vragen wat zij daadwerkelijk aan medicijnen gebruikten.
In de interventiegroep waren de AMO's nagenoeg 100% betrouwbaar. In de controlegroep vertoonde 77% minstens 1 omissie. Omdat op de AMO's ook de zelfzorgmedicatie stond vermeld, bevatten deze meer medicijnen dan het overzicht van de apotheek. Meer dan 60% van de patienten kocht zelfzorgmedicatie bij de apotheek of de drogist. De conclusie kan zijn dat een door de patient thuis ingevuld AMO de meest volledige informatie over het actuele medicijngebruik oplevert. 

 Artikel AMO TVZ 2010 nr 5