Medicatieoverzicht 2.0 & Medicatieoverzicht bij ontslag

Na verschillende bijeenkomsten in najaar 2011 en voorjaar 2012 is in oktober 2012 een doorstart gemaakt met de projecten “Medicatieoverzicht 2.0” en “Medicatieoverzicht bij ontslag”: een update van het huidige medicatieoverzicht. Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van gebruikers, zorgaanbieders en koepels en zijn de eerste gebruikerseisen geformuleerd. Afronding van het project zal eind januari 2013 plaatsvinden middels een slotbijeenkomst voor alle betrokkenen.

Op 28 april 2011 werd een landelijk format opgeleverd voor een Medicatieoverzicht ten behoeve van een uniforme uitwisseling van medicatiegegevens. Dit is ontwikkeld in het kader van de Richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”. De specificaties van dit format (Medicatieoverzicht versie 1.0) zijn opgesteld door ORIA in nauwe samenwerking met alle betrokken koepels uit de stuurgroep. Bij het ontwikkelen van het uniforme medicatieoverzicht versie 1.0 is gekozen voor een groeimodel. Op dat moment was het belang om een werkbare eerste versie zo snel mogelijk te implementeren, en deze versie vervolgens verder door te ontwikkelen. Het Medicatieoverzicht wordt vooralsnog als papier, pdf of fax document uitgewisseld en is de eerste stap op weg naar een volledig digitale medicatieoverdracht zoals voorzien via het Landelijk Schakelpunt.

Het Medicatieoverzicht is vanaf mei 2011 gefaseerd geïmplementeerd in alle openbare apotheek informatiesystemen en gedeeltelijk in ziekenhuis (apotheek) systemen. Het gebruik ervan werd op diverse manieren gemonitord onder meer in een praktijktest in de regio Haaglanden. Bij de evaluatie van het gebruik door de stuurgroep Medicatieoverdracht in de keten op 2 februari jl. werd over het Medicatieoverzicht vastgesteld dat:

 • het huidige format voldoende werkbaar is voor overdracht van gegevens bij ziekenhuisopname[1]
 • onderzoek nodig is naar de  bruikbaarheid van het format bij ontslag uit het ziekenhuis [2]
 • de werkbaarheid en implementatiegraad van het format in andere overdrachtssituaties nog onbekend is
 • door het ontbreken van uniforme definities over gebruiksperiode van medicatie (chronische, tijdelijk, potentieel) de registratie ervan per systeem verschilt en daarmee ook het Medicatieoverzicht
 • een aantal begrippen uit het overzicht aanscherping behoeft voor eenduidige implementatie en interpretatie
 • er enkele verschillen bestaan in de wijze waarop softwareleveranciers het Medicatieoverzicht in hun systemen hebben geïmplementeerd[3]
 • het huidige format zelf nog aanpassingen behoeft om werkbaarheid en leesbaarheid te optimaliseren. Bij het realiseren van het format is bewust gekozen voor een groeimodel waarbij op basis van gebruikservaring het format verder ontwikkeld wordt[4]
 • het huidige format niet ontwikkeld en geschikt is voor de patiënt maar wel in een behoefte voorziet

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies en na verschillende bijeenkomsten in najaar 2011 en voorjaar 2012 is in oktober 2012 een doorstart gemaakt met het project Medicatieoverzicht 2.0: een update van het huidige medicatieoverzicht.  De nieuwe versie moet eenduidige gegevens bevatten, geen aanleiding geven tot interpretatieverschillen tijdens het gebruik en een solide basis vormen voor implementatie in de informatiesystemen van zorgverleners. Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van gebruikers, zorgaanbieders en koepels en zijn de eerste gebruikerseisen geformuleerd. Afronding van het project zal eind januari 2013 plaatsvinden middels een slotbijeenkomst voor alle betrokkenen.

Contactpersoon: ORIA, Annemien Pullen A.Pullen@oria.nl

 1. Op basis van praktijktest RSO Haaglanden
 2. Hiervoor is inmiddels een project opgestart door NVZA/KNMP om de ontslagprocedure te uniformeren
 3. Door de brede formulering van het URS Medicatieoverzicht V1.0 zijn de specificaties niet volledig gevolgd door verschillende leveranciers. Een voorbeeld waarbij dit het geval is is het wel/ niet tonen van een theoretische einddatum.
 4. Beter onderscheid tussen actieve en niet actieve medicatie