Nicitz publiceert concept standaard medicatieproces, voor een betere uitwisseling van medicatiegegevens

Zorgverleners hebben actuele medicatiegegevens nodig om patiënten en cliënten goede zorg te bieden. Hiervoor is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en uitgewisseld. Het is lastig om die afspraken te maken, omdat er veel verschillende disciplines en zelfstandig opererende organisaties in de zorg zijn.  Daarnaast is Informatie over medicatie opgeslagen in de systemen van de verschillende zorgverleners zoals de huisarts, apotheker, specialist, tandarts of psychiater. Een patiënt gebruikt zijn medicatie in de hele zorgketen maar actuele gegevens worden nog onvoldoende uitgewisseld tussen zijn zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in doseringen, of het eerder stoppen of juist langer toedienen van medicatie. Vaak hebben zorgverleners een incompleet beeld van de medicatie van een patiënt. 

Door nicitiz is er in samenwerking met verschillende koepels, zorgverleners in de 1e,2e en 3e lijn en met patiëntenorganisaties een informatiestandaard ontwikkeld. Deze Informatiestandaard Medicatieproces is een set van afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. De concept versie is 19 juni 2016 gepubliceerd en zal middels een pilot getest worden in de praktijk. 

Wat moet je weten?

  • De nieuwe medicatiestandaard bestaat uit bouwstenen
  • Voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik, vormen de basis voor het registreren en uitwisselen van medicatiegegevens.
  • De afspraak die een arts maakt met en patient is hierin de basis
  • Er is onderscheidt therapeutische en logistieke gegevens aangebracht
  • De standaard is er opgericht dat de patiënt beter inzicht geeft in zijn medicatiegegevens
  • Doel is dat de patiënt met behulp van portals of apps persoonlijk zijn gezondheidsdossier actuele medicatiegegevens kan inzien. 
  • Er is toch ook een Medicatieproces 1.0? Deze omvat een aantal functionele onderdelen die buiten de scope van de doorontwikkeling vallen en gehandhaafd blijven, zoals intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA). 
  • De Richtlijn Medicatieoverdracht vormt de basis voor de Informatiestandaard Medicatieproces.

Onderstaand vind je een schematisch weergave van de informatiestandaard Medicatieproces en zijn bijbehorende bouwstenen. 

De standaard is gericht op het ondersteunen van het raadplegen van relevante gegevens op basis van logistieke informatie (orders en afleveringen) en minder op het zorgbreed ondersteunen van actieve overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de 1e tot en met de 3e lijn. 

Pilot
Voordat de informatiestandaard landelijk wordt vrijgegeven wordt hij in de praktijk getoetst in een of meerdere regio’s. Er worden twee scenario’s getoetst tijdens deze pilotfase. Klik hier voor meer informatie over de pilot en verdere planning. Tot en maart 2017 testen door zorgverleners en softwareleveranciers. Daarna wordt een definitieve informatiestandaard opgeleverd. 

Meer weten?
Klik hier voor Question & Answers over de van Nictiz
Hier vind je meer informatie over de informatie standaard  
Een factsheet ontwikkelt door nictiz vind je onder deze knop

Wie zijn er betrokken geweest bij de ontwikkeling?
Koepelorganisatie van zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn en patiëntenorgansiaties werken samen aan de revisie van de  informatiestandaard Medicatieproces. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.