Project medicatieoverdracht in de keten, Drechtzorg

Aanleiding start project:
In 2012 heeft Stichting Drechtzorg onderzocht hoe er in deze regio wordt voldaan of in welke mate niet wordt voldaan aan de richtlijn ‘medicatieoverdracht in de keten’. We zijn gestart met een vooronderzoek naar de haalbaarheid van regionale samenwerking op dit onderwerp.  Op basis van dit vooronderzoek is besloten het project verder uit te werken en zijn er verschillende werkgroepen aan de slag gegaan. Zo is er een werkgroep aan de slag gegaan met het maken van een plan om het opt-in percentage in de regio te verhogen en hier gerichte acties op uit te zetten. 

Regionaal convenant medicatieoverdracht:
Een andere werkgroep heeft zich bezig gehouden met het opstellen van een regionaal convenant medicatieoverdracht. Dit convenant is ondertekend op 3 juli 2014 door de deelnemers van Stichting Drechtzorg. In dit convenant heeft iedere organisatie zich verplicht om zorg te dragen voor een actueel en tijdig medicatieoverzicht. Als het technisch mogelijk is op basis van het LSP, maar als dat nog niet mogelijk is op andere wijze. Uiteraard wel met de intentie om zodra het mogelijk is dat alle betrokken zorgverleners op het LSP aan zullen sluiten. In de uitwerking van het convenant is prioriteit gelegd bij de overdracht van medicatiegegevens tussen huisartsen, medisch specialisten, overige voorschrijvers en apothekers, werkzaam in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Proof of concept VVT en GGZ op het LSP:
In 2015 is in de regio gestart met het uittesten van de toegang van psychiaters uit de GGZ en specialisten ouderengeneeskunde uit de VVT op het LSP. Dit uittesten is gebeurd in de vorm van een zogenaamde Proof of Concept (PoC).  In de PoC hebben de deelnemers in WeMOve onderzocht in hoeverre en op welke manier het gebruik van het LSP leidt tot zorginhoudelijke– en procesverbeteringen en/of tijdsbesparingen. In de VVT heeft men tijdens de proef gekozen voor het werken met behulp van een “viewer”. In de GGZ werkt men met een geïntegreerd elektronisch voorschrijfsysteem om het LSP te kunnen bevragen. Het project is inmiddels afgerond en de ervaringen kunnen benut worden door andere regio’s. Hiervoor is binnen de POC een toolbox ontwikkeld voor aansluiting op het LSP in 7 stappen voor VVT en GGZ. Deze toolbox is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het Landelijk SchakelPunt (LSP) om medicatiegegevens van patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen. 
Het eindrapport van de POC en de toolbox zijn te downloaden via de volgende link.

Na het besluit van GGZ Nederland om toe te treden tot de governance van VZVZ heeft GGZ-aanbieder Yulius in onze regio alle psychiaters aangesloten op het LSP. De betrokken VVT-organisaties blijven dit jaar via een viewer zicht houden op de actuele medicatie van de cliënten die opgenomen worden. 

Regionaal beheer 2016 e.v.
Omdat het LSP nog niet is uitontwikkeld, zal Drechtzorg activiteiten m.b.t. het verhogen van opt-ins en het stimuleren van LSP-gebruik in 2016 voortzetten. Drechtzorg is als regionale samenwerkingsorganisatie een samenwerking aangegaan met VZVZ om het gebruik van het LSP in onze regio verder te stimuleren. Dit wordt ook wel het regiobeheer genoemd. Het gaat er hierbij om de regionale doorontwikkeling van het LSP op basis van praktijkervaringen vorm te geven. In de regio Drechtsteden zullen we zorgverleners stimuleren aan te sluiten op het landelijk schakelpunt, maar we willen vooral ook gaan helpen bij het verbeteren van het gebruik van het LSP.  Daarnaast helpen we bij het oplossen van knelpunten. In de subregio Gorinchem wordt dit gedaan door Huisarts en Zorg, maar we werken hierbij actief samen. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de projectpagina op onze website  of contact opnemen met Janet Vos, manager Drechtzorg via: janet.vos@drechtzorg.nl