Veilige medicatieoverdracht in regio Rijnmond

Donderdag 18 december 2014 hebben vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en belangenbehartigers voor zorgvragers in Rotterdam-Rijnmond het convenant medicatieoverdracht getekend. In het convenant  zijn afspraken opgenomen over het uitwisselen van medicatiegegevens tussen huisartsen, apothekers en specialisten uit het ziekenhuis en de rol van de patiënt. Deze transmurale samenwerking heeft tot doel fouten in de medicatieoverdracht te voorkomen en de medicatieveiligheid te verbeteren in de regio Rijnmond. 

Afspraken veilige uitwisseling medicatiegegevens

In het convenant is rekening gehouden met de landelijke eisen en de wensen in de regio Rotterdam Rijnmond. Eén van de afspraken is dat bij zorgverlening en bij het verstrekken van medicijnen aan een patiënt er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. Er is vastgelegd wanneer en op welke manier veilig medicatiegegevens kunnen worden uitgewisseld en wat dan de verantwoordelijkheid is van de arts, apotheker en de patiënt. Het convenant is leidend voor de verdere uitwerking van een regionaal protocol medicatieoverdracht.  

Samenwerkende zorgaanbieders

Het convenant is ontwikkeld door de stuurgroep medicatieoverdracht. De stuurgroep medicatieoverdracht bestaat uit vertegenwoordigers van de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond, Huisartsenkring Rotterdam, Huisartsenpost Rijnmond, Samenwerkende gezondheidscentra, Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, Trombosedienst Star MDC en patiënten- en consumentenplatform Zorgbelang Zuid-Holland. De stuurgroep wordt begeleid door ZorgImpuls.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Matine van Schie

Senior adviseur ZorgImpuls

M: 06 – 135 13 317

E: m.van.schie@zorgimpuls.nl