Zorg voor Veilig Module 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten'

De Zorg voor Veilig Module 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' richt zich op alle zorgaanbieders in de eerste lijn die te maken hebben met voorschrijven, afleveren of toedienen van geneesmiddelen.

Elk van hen moet ook een actieve bijdrage leveren aan het actueel houden van dat medicatieoverzicht. Het uitwisselen van informatie tussen zorgverleners en het leveren van een bijdrage aan het medicatieoverzicht is voor de meeste zorgverleners geen automatisme.

De kern van het plan van aanpak in de module is te komen tot afspraken over welke informatie-uitwisseling er plaatsvindt tussen zorgverleners en welke taken en verantwoordelijkheden de diverse zorgverleners daarbij hebben. Het initiatief om hiermee bezig te gaan kan bij diverse personen of groepen van personen liggen. Te denken valt aan een individuele apotheker of huisarts maar ook aan regionale huisartsen- of apothekersvereniging, ziekenhuis, tandarts, trombosedienst, thuiszorg, enzovoort.

Download de volledige module.