Veelgestelde vragen

Wat is een actueel medicatieoverzicht?

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van ten minste drie maanden.

Hoe actueel moet mijn medicatieoverzicht zijn?

Als er de afgelopen tijd (of het afgelopen jaar) geen wijzigingen in uw medicatie zijn opgetreden, dan is uw medicatieoverzicht van een jaar geleden ook nog actueel. Bij iedere wijziging die u of uw huisarts aanbrengt in uw geneesmiddelen, dient dit kenbaar te worden gemaakt aan de apotheek en dient u om een nieuw medicatieoverzicht te vragen.

Waarom moet ik een actueel medicatieoverzicht bij me hebben?

Voor een optimale behandeling moet een zorgverlener (onder andere verpleegkundige, arts, apotheker) weten welke medicatie u gebruikt (heeft). Dit is vastgelegd in de ‘Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten’. U kunt daarin zelf een belangrijke rol spelen door dit overzicht bij u te hebben wanneer u een arts bezoekt.

Waar kan ik een actueel medicatieoverzicht verkrijgen?

Een overzicht kunt u vragen aan uw eigen (openbare) stadsapotheek of de poliklinische apotheek in uw ziekenhuis. Als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis, dan moet de specialist u voordat u naar huis gaat een actueel medicatieoverzicht meegeven naar huis.

Wat als mijn eigen apotheek geen medicatieoverzicht kan/wil verstrekken?

U heeft als patient recht op een actueel medicatieoverzicht en u moet er dus altijd om kunnen vragen.

Als ik geen actueel medicatieoverzicht bij me heb, word ik dan niet gezien/behandeld in het ziekenhuis?

Nee, uw behandeling zal altijd doorgang vinden. Het kan echter zo zijn dat ter plekke uw medicatiegegevens achterhaald moeten worden. Als u geen medicatieoverzicht meeneemt, zorg dan dat u in ieder geval uw medicatiedoosjes meebrengt.

Ik ben slecht ter been, kan het medicatieoverzicht door de apotheek bij mij thuis worden bezorgd of eventueel worden gemaild?

Dit verschilt per apotheek, vraag het daarom na bij uw eigen stadsapotheek.

Beschikt het ziekenhuis niet gewoon over al mijn medicatiegegevens?

Nee, digitale gegevensuitwisseling is niet (altijd) mogelijk. U moet daarom in het ziekenhuis kenbaar maken welke medicatie u slikt.

Moet ik mijn medicatieoverzicht altijd meenemen naar het ziekenhuis?

Ja, zowel bij polibezoek, een geplande opname als bij een spoedopname is het goed als wij een overzicht van de door u gebruikte medicatie hebben.

Waar berg ik mijn actueel medicatieoverzicht op?

Steek het in een hoesje of berg het op in uw portemonnee, die u bij u draagt als u op pad gaat.

Wat is het verschil tussen een actueel medicatieoverzicht en het medicijnpaspoort?

In wezen is er geen verschil, het belangrijkste is dat de medicatie kloppend en compleet is

Is er een richtlijn die aangeeft wat de maximale termijn is voor de periode tussen het opnamegesprek en de feitelijke opname waarbij je nog kunt volstaan met een korte check door opnemend arts-assistent en/of verpleegkundige?

"Voorgeschreven medicatie verandert nogal snel, zeker bij oudere mensen. Wij vragen ons af of je het opnamegesprek opnieuw moet laten doen door daartoe geschoolde medewerkers als de termijn langer is dan twee of drie maanden."

De richtlijn zegt dat er sprake moet zijn van een actueel medicatieoverzicht bij opname. Voor zover bekend is niet in deze, of een andere richtlijn opgenomen wat de termijn maximaal mag zijn tussen het opnamegesprek en de feitelijke opname. Het gaat ook niet zozeer om de termijn, als wel om de zekerheid waarmee je kunt zeggen dat het medicatieoverzicht wat je bij opname gaat gebruiken actueel is.

Dat houdt in dat je je ervan moet vergewissen dat wanneer het gesprek enige tijd voor opname plaats heeft gevonden, de medicatie bij opname nog steeds actueel is. De keuze is aan het ziekenhuis om te beslissen hoeveel tussentijd acceptabel is en om aan de richtlijn te voldoen zou er dan een checkmoment op de dag van opname moeten worden ingebouwd om te verifiëren of de gegevens nog steeds actueel zijn. 

Dit betekent eigenlijk dat je altijd bij opname door een geschoolde medewerker nogmaals een gesprek met de patient moet voeren. Alleen een geschoolde medewerker is immers in staat de juiste vragen en betekenis te geven aan de uitleg van een patient over zijn medicatiegebruik.

Indien er 2 a 3 maanden eerder een gesprek heeft plaatsgevonden heeft een patient vele mogelijkheden gehad om ofwel zijn voorgeschreven medicatiegebruik niet na te leven, om nieuwe(gewijzigde) voorschriften te hebben gekregen of zelf een vrij verkrijgbaar medicijn te gaan gebruiken.

Het advies is dus om altijd op de dag van opname het gesprek te doen door een deskundig geschoold medewerker.

Wie is er aansprakelijk als er binnen de keten van zorgverleners/zorgaanbieders niet gehandeld wordt volgens de conceptrichtlijn en de patiënt/cliënt daarvan schade ondervindt?

Iedere zorgverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken. Ook moet hij zorgen dat een andere zorgverlener niet gehinderd wordt in de uitvoering van zijn taken.

Hoe vraag ik toestemming?

De individuele zorgverlener heeft een zwijgplicht: hij mag aan derden geen informatie over de patiënt verstrekken, zonder dat deze daarvoor toestemming heeft gegeven. Als de patiënt een behandelaar toestemming heeft gegeven, dan geldt deze voor alle betrokken zorgverleners binnen de behandelovereenkomst, zorgovereenkomst of behandelplan.

Bij een van mijn klanten bestaat de mogelijkheid dat patiënten anoniem een consult hebben en vervolgens medicatie voorgeschreven kunnen krijgen. Het gaat om een SOA poli. Zegt de richtlijn iets specifieks over deze bijzondere patientengroep?

Bij een anoniem consult zou je kunnen stellen dat dit een patiënt is die de gegevens voor inzage door derden heeft geblokkeerd. De patiënt zelf moet de behandelaar informeren over de geneesmiddelen die er worden gebruikt. bij SOA medicatie kan dit zeker van belang zijn.

Omdat de vraag wordt gesteld door een IT-deskundige stel ik mij voor dat het anonieme consult via internet gaat. Dan wijs ik bij deze op de bepaling van artikel 67 Geneesmiddelenwet (zie hieronder) en de Richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG.
De behandelaar moet ook met deze Richtlijn en de Geneesmiddelenwet rekening houden.
In dit kader is een anonieme patiënt dus in feite niet mogelijk! 

artikel 67 Geneesmiddelenwet
Het is een ieder verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Wat is het verschil tussen een actueel medicatieoverzicht en een toedienlijst?

De toedienlijst bevat alleen een overzicht van de medicatie die de patient op dit moment gebruikt. Het heeft als doel een overzicht te bieden voor de zorgmedewerker om te weten welke medicatie moet worden toegediend op welk tijdstip en hoe het moet worden toegediend. Op de toedienlijst kan tevens de gift worden afgetekend.

Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante  gegevens over het gebruik daarvan (zoals allergieen, indicatie en redenen van stoppen) in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg.

Moeten zelfzorgmiddelen ook op het medicatieoverzicht en de toedienlijst worden vermeld?

Ja, op het actuele medicatieoverzicht moeten inderdaad zelfzorgmiddelen die de client/patient zelf koopt staan. Deze informatie is van belang voor de voorschrijver. De client/patient moet aan de apotheker of arts vertellen welke middelen bij gebruikt die relevant zijn voor medicatie. De arts en apotheker moeten expliciet vragen naar het gebruik van deze middelen.
Op de toedienlijst staat alleen die medicatie waarvoor de zorgmedewerker verantwoordelijk is voor de toediening. Dat is alleen de medicatie die door een arts over verpleegkundige met voorschrijfbevoegdheid is voorgeschreven.

Waar en hoe lang moet in een zorgorganisatie het actueel medicatieoverzicht en de toedienlijst worden bewaard?

Het actueel medicatieoverzicht is onderdeel van het dossier van de arts en apotheker; en van het zorgdossier/zorgleefplan, als de zorgorganiastie de medicatie voor de client beheert.
In het medisch dossier / huisartsinformatiesysteem van de arts dient het medicatieoverzicht bewaard te worden, conform de wettelijke termijn van de Wet geneeskundige Behandelovereenkomst (wgbo: 15 jaar). Als de zorgorganiatie de medicatie beheert voor de client, behoort het actueel medicatieoverzicht ook in het zorgdosser van de client bewaard te worden. Hierin hoort alleen steeds het laatst (het meest actuele) overzicht bewaard te worden. De organisatie bewaart het voor de client, omdat de organisatie diens medicatie beheert.